Medezeggenschapsraad

Samenstelling MR

De MR bestaat uit 3 leden van het team en 3 ouders/verzorgers. Zij hebben allen zitting voor een periode van 3 jaar, waarna er verkiezingen volgen. Daarbij kan ieder personeelslid en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders: Namens het personeel:
Menno Windsma (Voorzitter) Maartje Weijers
Elvira Adriaansen Monique Gillesse 
Michel Hanselman Bianca van de Kieboom

 

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak voor allen die direct bij het onderwijs betrokken zijn, in ons geval ouders/verzorgers en personeelsleden van de Krabbenkooi. Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR.

De MR is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement, welke op school ter inzage ligt. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.

Elke school die deel uitmaakt van Abbo Kindcentra heeft een eigen MR. Uit elke MR zijn 2 leden (1 ouder/verzorger en 1 teamlid) afgevaardigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad vormt de schakel tussen de MR en het bestuur. Het bestuur vraagt de GMR om advies of instemming voor zaken die een bovenschools (algemeen geldend voor alle vijf de scholen) karakter hebben.

Contact

Heeft u een vraag? Een opmerking? Wilt u iets besproken hebben tijdens de MR vergadering? Of wilt u meer informatie over de MR van de Krabbenkooi? U kunt ons mailen via mr@krabbenkooi.nl. We nemen uw reactie in de eerst volgende vergadering mee en daarna ontvangt u een reactie. Het kan dus soms enige tijd duren. Mocht het dringend zijn, neem dan liever even persoonlijk contact op met één van de MR-leden.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in openbaar. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan via mr@krabbenkooi.nl